2. เอกสารคำขอกู้เงิน4. เอกสารการขอรับสวัสดิการสมาชิก